lLOGOTIP EIX BESOS CIRCULAR

Publicades les subvencions de l’Agència de Residus de Catalunya per projectes d’economia circular.

Ja es troben disponibles els ajuts de 2019 tant per empreses privades, universitats i entitats sense ànim de lucre (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/), així com també les subvencions destinades als ens locals (http://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/subvencions-pels-ens-locals/).

Pel què fa les subvencions per empreses i entitats, s’inclouen les següents línies de finançament:

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials.

– Retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

– Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.

– Foment de l’economia circular.

En el cas de les subvencions pels ens locals, les línies d’ajuda són:

– Investigació i recuperació de sòls contaminats.

– Utilització d’àrid reciclat dels residus de la construcció.

– Retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de construcció que continguin amiant.

– Clausura de punts d’abocament incontrolat de residus de la construcció.

– Implantació de deixalleries pel tractament dels residus municipals.

– Foment de la recollida selectiva de residus municipals.

– Prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus municipals.