FAQ'S

Grup de compra agregada d’energia

No, la organització del grup de compra és un programa finançat per l’Eix Besòs Circular a través de la Diputació de Barcelona.

Qualsevol indústria, servei o comerç de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet independentment del seu volum de consum elèctric

És una agrupació d’empreses que compren energia de forma col·lectiva amb l’objectiu d’aconseguir un millor preu de l’electricitat. Cada empresa té el seu propi contracte amb l’empresa comercialitzadora.

  • Disposar d’una contractació elèctrica adequada i optimitzada.
  • Possibilitat d’obtenir un millor preu de l’electricitat segons la situació del mercat.
  • Consumir energia d’origen renovable certificat.
  • Rebre assessorament energètic extern.
  • Formar part d’un grup amb altres empreses amb les mateixes inquietuds i on poden sorgir noves formes de cooperació energètica.

1). Assessorament energètic: Es realitza un anàlisi de la factura elèctrica i, segons la disponibilitat, una diagnosi energètica a les empreses interessades en la compra agregada d’energia.
2). Elaboració de la documentació per a la compra: Redacció d’un plec de clàusules tècniques i administratives on s´especifiquen les condicions contractuals i inclourà diferents aspectes com els consums dels diferents lots, el tipus de compra i la durada del contracte entre altres paràmetres. Posteriorment es realitza un procés de selecció per a l’adjudicació a la comercialitzadora que ofereixi el millor preu i serveis. Les comercialitzadores que participin en aquest concurs hauran acceptat prèviament els diferents criteris que s’han establert en el plec de clàusules.
3). Informe final de la compra conjunta: Es realitzarà un informe final del procés de compra on es determinaran els preus obtinguts per cada lot i la comercialitzadora adjudicatària del concurs.

El contracte amb la nova comercialitzadora serà, en principi, d’un any.

No, la participació en el grup de compra només implica un canvi d’empresa comercialitzadora. Això no suposa un canvi en els comptadors, ja que aquests són de l’empresa distribuïdora.

La data d´inici serà la de la finalització del teu contracte i la de finalització seria homogènia per tots els subministraments implicats. Es té previst iniciar el contracte d’aquesta primera edició a finals de l’any 2023, en funció del volum de compra aconseguit.

En aquest cas dependrà del volum d’electricitat que consumeixi l’empresa ja que existeix una clàusula en el plec de condicions que permet afegir noves empreses interessades.

Un cop s’ha fet entrega de l’estudi energètic, les empreses decideixen la seva participació en el grup de compra agregada d’energia. En el cas de que continuïn interessats, se’ls demana un document de compromís de seguir amb el grup de compra en cas que l’oferta rebuda per la nova comercialitzadora sigui millor que l’oferta de la qual ja disposava. Aquest document no inclou cap penalització per sortir del grup de compra, però la sortida d’empreses causaria un efecte perjudicial per al grup de compra.

Circuit privat de recollida selectiva

La organització del circuit és un programa finançat per l’Eix Besòs Circular a través de la Diputació de Barcelona. El cost de gestió de les fraccions recollides dependrà de la oferta del gestor contractat i el volum de generació.
Qualsevol indústria, servei o comerç de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet que generi residus orgànics i envasos lleugers, independentment del volum de generació.

La recollida selectiva de residus comercials per mitjà d’un servei privat en establiments i empreses que no es troben adherides al servei públic de recollida municipal.

L’objectiu del circuit privat de fracció orgànica i envasos lleugers és aconseguir concentrar quantitats petites i correctament segregades d’orgànica i envasos lleugers de les empreses de Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet

  1. Convertir residus en recursos
  2. Disminuir el cost de gestió
  3. Complir la normativa referent a la obligació dels productors de residus comercials a lliurar els residus en condicions adequades de separació
  4. Complir amb els requisits de certificacions ambientals ISO/EMAS si s’escau
  5. Estar informat del destí dels residus generats

Des de l’any 2020 existeix un circuit privat per la recollida d’orgànica i envasos lleugers impulsat per l’Eix Besòs Circular. Les empreses generadores que es vulguin afegir han de subscriure un contracte privat amb el gestor de residus. Previ al contracte, es visitarà l’empresa per determinar les seves necessitats logístiques (contenidors, freqüències de recollida, etc.).
Des de l’Eix Besòs Circular informem sobre les gestions necessàries per adscriure’s al circuit i fem un seguiment del resultats i els principals indicadors ambientals.