You are currently viewing Publicades les bases reguladores per a les subvencions de projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Publicades les bases reguladores per a les subvencions de projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

L’Agència de Residus de Catalunya ha publicat les bases reguladores de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals adreçades tant a ens locals com a empreses i entitats productores de residus assimilables a municipals (inclou comerços, serveis i indústries).

L’objectiu d’aquestes subvencions, finançades pels Fons NextGeneration EU i que disposen d’un pressupost de 22 milions d’euros,és impulsar actuacions que incloguin:

 • Recollida selectiva de matèria orgànica.
 • Projectes d’autocompostatge.
 • Recollida selectiva de residus tèxtils.

Una de les línies d’aquests ajuts s’adreça específicament a totes aquelles empreses i entitats (comerços, serveis, indústries, universitats, associacions, etc.)productores de residus municipals i assimilables (és a dir, la fracció resta) de Catalunya.

Es contempla un finançament màxim del 90% per actuació i un màxim del 5% de despeses generals i costos indirectes.

Aquestes són algunes de les actuacions subvencionables:

 1. Estudis de diagnosi i pla d’actuació prèviament elaborats.
 2. Elements per a la recollida selectiva en el punt de generació i via pública (cubells, bujols, saques, etc.)
 3. Elements necessaris per a l’autocompostatge exclusiu (cubells, compostadors, airejadors).
 4. Equipament per a facilitar la recollida i el tractament (sistemes d’identificació d’usuari i pesatge, biotrituradores, construcció d’àrees de compostadors comunitaris, etc.)
 5. Campanyes, materials i actuacions d’assessorament, comunicació, formació i informació als usuaris de l’establiment o l’empresa.

Les subvencions s’atorgaran seguint l’ordre de prioritat que marquen les mateixes bases reguladores;en el cas dels ajuts destinats a empreses i entitats es donarà prioritat a:

 1. La nova implantació de la recollida selectiva de la fracció orgànica i autocompostatge de manera que abasti tots els residus orgànics generats per l’establiment o l’empresa que no formin part del procés productiu.
 2. Les ampliacions i millores de la recollida selectiva de la fracció orgànica i de l’autocompostatge amb els següents elements:
  1. Campanya de comunicació i informació detallada adreçada als usuaris o clients, explicant els beneficis ambientals del projecte.
  1. Abast a més d’un punt generador o establiment.

El termini inicial d’execució es contempla des de l’1 de març del 2020, és a dir, que totes aquelles accions realitzades dintre d’aquest període de temps poden ser objecte de subvenció. El termini màxim d’execució és l’1 de març del 2024.

En la publicació específica de la convocatòria en el lloc web del’Agència de Residus de Catalunya hi trobareu tota la informació oficial sobrela subvenció, però també podreu veure l’enregistrament de la presentació telemàtica i accedir al tràmit electrònic en aquesta altra pàgina. Si necessiteu assessorament en aquest procés podeu contactar amb nosaltres, com és habitual, a l’adreça electrònica info@eixbesoscircular.info