You are currently viewing eReuse: impulsant l’economia circular en els aparells electrònics.

eReuse: impulsant l’economia circular en els aparells electrònics.

Europa va generar l’any 2016 un total de 12,3 Mt (1Megatona= 106tones) de residus d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE) amb una mitjana de generació de 16,6 kg per habitant.1 Si tenim en compte que, actualment a Europa es recicla menys del 40% del total de RAEE generat2 i que hi haurà un augment d’aquesta tipologia de residus en els pròxims anys, es fa evident la necessitat d’establir un canvi en el model actual de producció, consum i gestió d’aquests productes.

El projecte Electronic Reuse agrupa una federació d’activistes, universitats i entitats del tercer sector que treballen per aplicar l’economia circular en l’àmbit de l’electrònica allargant la vida útil d’equips informàtics com ordinadors, tauletes i mòbils per mitjà de la preparació per a la reutilització. El seu objectiu és impulsar la transició cap a un consum col·laboratiu i circular per mitjà de la promoció de la reutilització i el reciclatge d’equips electrònics tot agrupant els agents que intervenen en cadascuna de les etapes d’aquest procés.

En el marc d’aquest projecte, els aparells provinents de les administracions públiques o empreses són reparats per entitats socials amb la finalitat d’evitar el seu reciclatge prematur i crear un mercat de segona mà on hi tindran accés des de famílies amb situació vulnerable, fins a escoles o entitats municipals. 

Un dels punts forts d’aquest projecte és el desenvolupament i l’ús d’un programari de codi lliure, accessible per a qualsevol donant, que permet donar traçabilitat els equips i conèixer, entre d’altres dades, quantes hores ha estat reutilitzat o on s’ha dut a reciclar quan no s’ha pogut seguir utilitzant.

Per últim, cal recordar que la jerarquia que estableix la Unió Europea de la gestió dels residus prioritza la preparació per a la reutilització davant del reciclatge; per tant, sempre que les condicions del producte ho permetin, cal conservar el valor dels equips allargant la seva vida útil. Tal com destaca eReuse, la reutilització contribueix al desenvolupament circular, estimulant la creació de llocs de treball, evitant la generació de residus i reduint l’escletxa digital.

En definitiva, si sou una empresa de Sant Adrià de Besòs o Badalona i teniu equips informàtics en desús o teniu previst renovar-ne, i us agradaria col·laborar amb aquest projecte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres a l’a/e info@eixbesoscircular.info i analitzarem el vostre cas per determinar les condicions de la donació.

1 Baldé, C.P., Forti V., Gray, V., Kuehr, R., Stegmann,P. : The Global E-waste Monitor – 2017, United Nations University (UNU), International Telecommunication Union (ITU) & International SolidWasteAssociation (ISWA), Bonn/Geneva/Vienna.

2 Eurostat, 2020 https://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/20201208STO93325/residuos-de-aparatos-electricos-y-electronicos-en-la-ue-datos-y-cifras